ALGEMEEN

Art. 1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Els Brigé, Stationsstraat 62, 9950 Waarschoot, België, ondernemingsnummer: BE 0870 304 289, hierna “verkoper” genoemd. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

De verkoper behoudt het recht om onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig en op elk moment in de toekomst te wijzigen. Voor de overeenkomst gelden steeds de op dat moment beschikbare algemene voorwaarden.

 

BESTELLING

Art. 2

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Bestelling plaatsen” en nadat een elektronische betalingstransactie met succes werd afgerond. Een bevestiging van de bestelling wordt automatisch verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

 

BETALING

Art. 3

Betaling kan elektronisch worden voldaan middels Bancontact/Mister Cash, Ideal, Creditcard (Visa of Mastercard), Belfius Direct Net, KBC/CBC, Sofort, Paypal en via een reguliere overschrijving.

De verkoper kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst mogelijks wijzigen. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de website en zullen mee worden opgenomen binnen deze algemene voorwaarden.

De betaling gebeurt doorgaans onmiddellijk (tenzij  u gebruik maakt van een reguliere overschrijving of via Paypal betaalt met een uitgestelde betaling of e-check), waarna uw bestelling in behandeling wordt genomen.

 

PRIJS

Art. 4

Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro.

Als kleine onderneming is Els Brigé onderworpen aan een vrijstellingsregeling van belastingen. BTW is dan ook niet toepasselijk.

Eventueel bijkomende verzendingskosten worden duidelijk vermeld tijdens het bestellingsproces en voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst geldt de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling en zoals vermeld in de bevestigingsmail.

 

VERZENDING

Art. 5

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling in behandeling genomen.

Digitale goederen zijn onmiddellijk na ontvangst van betaling downloadbaar via een link op de bevestigingspagina en in de e-mail verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

Wat fysieke goederen betreft worden alle zendingen verstuurd via Bpost. We streven ernaar de bestelling zo snel als mogelijk te versturen. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van betaling, doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. De verkoper kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertraging van de levering door Bpost. Ook in dit geval kan geen recht op schadevergoeding worden verleend.

De goederen worden door Bpost geleverd op het door de klant aangegeven adres.

Het risico op verlies of beschadiging van de goederen tijdens de verzending rust op de verkoper tot het moment dat de klant de verzending in ontvangst neemt.

 

OVERMACHT

Art. 6

In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden zijn/haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en is de verkoper gerechtigd zijn/haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: elke van zijn/haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn/haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, overstroming, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, etc.

 

HERROEPINGSRECHT

Art. 7

De klant beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen vanaf de leveringsdatum om zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen en de bestelde goederen terug te sturen.

Let wel! Digitale inhoud vormt hierop een uitzondering. Dit betekent dat bijvoorbeeld printables, pdf-bestanden, …, kortom alle producten die als download ter beschikking werden gesteld zijn uitgesloten van dit recht tot herroeping.

Indien de klant zich wil beroepen op dit recht tot herroeping geldt volgende procedure:

 • De herroeping dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden via e-mail (info@elsbrige.com) of per brief t.a.v. Els Brigé, Stationsstraat 62, 9950 Waarschoot, België voor het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de levering.
 • De goederen dienen teruggestuurd te worden naar Els Brigé, Stationsstraat 62, 9950 Waarschoot, België, opnieuw voor het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de levering.
  • de teruggestuurde goederen dienen volledig te zijn, inclusief alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen, etc.
  • de producten mogen niet zijn gebruikt en worden teruggestuurd in de originele en ongeopende verpakking.
 • De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn en voorzien van naam, adres en bankgegevens.
 • De kosten voor de terugzending zijn altijd ten laste van de klant
 • Het risico op verlies of beschadiging van de goederen tijdens de terugzending rust op de klant tot het moment dat de verkoper de terugzending in ontvangst neemt.

Indien aan bovenstaande voorwaarden inzake de herroeping is voldaan draagt de verkoper binnen de 14 kalenderdagen zorg voor een terugbetaling middels bankoverschrijving op het door de klant aangegeven rekeningnummer.

Indien de goederen niet conform hoger vermelde voorwaarden worden ontvangen komen ze niet in aanmerking voor terugbetaling. In dat geval blijven de goederen eigendom van de koper, dewelke zijn eigendom na afspraak kan komen afhalen bij Els Brigé, Stationsstraat 62, 9950 Waarschoot, België, of op verzoek kan laten terugsturen. In dat geval zijn de verzendingskosten ten laste van de koper.

 

KLACHTEN

Art. 8

Els Brigé hoopt u steeds zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u toch een klacht wenst te formuleren over de producten of diensten dan kan dit schriftelijk op volgende wijzen:

 • via het contactformulier op de website
 • via e-mail aan info@elsbrige.com
 • per brief t.a.v. Els Brigé, Stationsstraat 62, 9950 Waarschoot, België

Uw klacht wordt zo snel als mogelijk opgevolgd en u kan een reactie verwachten binnen een termijn van drie werkdagen (uitgezonderd verlofperiodes).

We raden u steeds aan om bij een eventuele klacht rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper via hierboven beschreven kanalen. Indien dit niet zou uitmonden in een gepaste oplossing dan is het sinds 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk een klacht aan te melden via het ‘Online Dispute Resolution’-platform van de Europese Commissie. Dit platform beoogt geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen middels het inschakelen van onafhankelijke instanties voor geschillenbeslechting. Het ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr

 

GESCHILLEN

Art. 9

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

BINDING

Art. 10

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

 

 

Download deze Algemene Voorwaarden.
Lees ook onze Privacyverklaring.