Project Life | Week 27

Geplaatst in: Project Life 0

Week 27 was an intense first week of summer vacation. I had taken off a few days of work, the sun was shining, and I ended up with 2 double spreads for this week. So this is an ‘intense’ post too, with lots of pictures;) Here’s my Project Life week 27. * Week 27 was een intense eerste week van de zomervakantie. Ik had enkele dagen vrijaf genomen, de zon scheen, en ik eindigde uiteindelijk met 2 dubbele pagina’s voor deze week. Dit wordt dus ook een ‘intense’ post, met heel veel foto’s;) Hier is mijn Project Life week 27.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

The first half of the week is documented in a double spread, the second half in a second one. Here’s where it all begins. * De eerste helft van de week zit in de eerste dubbele pagina, de tweede helft in de tweede. Hier begint het allemaal.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

This first week, Nora pulled out her very first tooth, which was quite a victory. It had been loose since March – as was the one next to it, but she barely touched it all those months. Funny thing is, that she accidentaly knocked it out half an hour before we had a dentist appointment for those crooked teeth. The story went into that beautiful yellow vellum pocket, next to the picture of her ring she had earned at the dentist. * De eerste week verloor Nora haar eerste tand, wat nogal een overwinning was. Hij stond al los sinds maart – net als die ernaast, maar ze raakte ze nauwelijks aan al die maanden. Grappig feit is dat ze hem er per toeval uit botste een half uur voordat we een afspraak bij de tandarts hadden voor die scheve tanden. Het verhaal ging is dat mooie gele vellum zakje, naast de foto van haar ring, die ze bij haar bezoek aan de tandarts verdiende.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

And we also had very cute company that week;) * En we kregen ook lief bezoek die week;)

Project Life | Week 27 by Els Brigé

There were quite a lot of memories to document this week, and since I had so much pictures, I decided to opt for hidden journaling and pictures for some of the occasions. I chose to work with tabs for those instances, like I did with the picture of my girl on the playground here. * Er waren heel wat herinneringen op te schrijven voor deze week, en aangezien ik zoveel foto’s had, besloot ik te kiezen voor verborgen foto’s en tekst voor enkele van de gebeurtenissen. Ik koos ervoor om met tabs te werken in die gevallen, zoals bij de foto van Nora op de speeltuin hier.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

I saw this idea on Pinterest a while back, and thought it was a very good idea. I just used a 4×6 card – well I made one out of patterned paper here – folded it in half, and glued my picture on top. Inside this card, I added my journaling on one side, and adhered another picture on the other side. I love how this turned out, while it’s just a very simple thing to do. I have more of those double cards, an even other variations, further on. * Ik zag dit idee op Pinterest een tijd geleden, en vond het zo’n goed idee. Ik gebruikte een 10×15 kaart – in dit geval maakte ik er één van dessinpapier – vouwde ze in twee, en kleefde mijn foto vooraan. Binnenin de kaart, staat de tekst geschreven, en kleefde ik nog een foto. Ik vind dat dit heel leuk, en tegelijkertijd toch heel eenvoudig. Ik heb nog van die dubbele kaarten, en andere variaties verderop.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

And here’s the second half of this week. * En hier is de tweede helft van week 27.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

On Thursday, my husband went to a music festival. I love that I could snatch one of his pictures and his bracelet and include it in our album, even though I wasn’t there myself. The kids had a lot of fun playing with water in the backyard at the same time. Since I was doing two double spreads, I had room for some more photos that usual, so I got to include all my favorites, and then some. * Op donderdag ging mijn man naar een muziekfestival. Ik ben blij dat ik één van zijn foto’s en zijn armbandje in ons album kon verwerken, ook al was ik er zelf niet bij. De kinderen hadden die dag plezier met water in de tuin. Aangezien ik twee dubbele pagina’s maakte, had ik plaats voor wat meer foto’s dan gewoonlijk, en kon ik al mijn favorieten in het album doen.

Project Life | Week 27 by Els BrigéI totally loved this chalkboard camera word art. It was too small for one of the large pockets, yet too large for one of the smaller ones. So I decided to add it to white cardstock and use it anyway. I adhered the rubber element down in the lens, I love how this turned out. * Ik vond deze afbeelding van de camera heel erg leuk. Hij was echter te klein voor de grote pockets, en te groot voor de kleine. Dus besloot ik hem op wit papier te kleven, en toch te gebruiken. Ik kleefde een rubber elementje in het midden van de lens.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

I had several cool shots of the kids playing in the puddle pool, so here again I made a double card for the photos of Nora. The little smiley face tab shows you that the card can be pulled out. * Ik had verschillende coole shots van de kinderen in hun plonsbad, dus maakte ik opnieuw een dubbele kaart voor de foto’s van Nora. De tab met lachebekje toont dat de kaart kan uitgetrokken worden.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

For Tuur’s photo’s I ended up choosing 3 of them, and so I made another version of that same interactive card. I just cut a long narrow strip of paper, folded it in 3, and glued down my pictures. It’s fun to have this sequence of shots and see how much he enjoys the splattering. * Ik koos 3 foto’s van Tuur, en dus maakte ik een andere versie van die interactieve kaart. Ik sneed een lang smal stuk papier en vouwde het in 3, en kleefde er mijn foto’s op. Het is prachtig om die opeenvolgende foto’s te zien en te kunnen genieten van zijn gespatter.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

Since these last two pictures were on the backside of the page protector – the closed side, I made a little cut along the top of the pockets for both cards to be able to slide in and out. Since they sit snug in the middle of the page protector, that’s absolutely no problem for the sturdiness or anything. * Aangezien die laatste twee foto’s op de achterzijde – en dus de gesloten zijde – van het beschermhoesje zitten, maakte ik bovenaan de pocket een insnede zodat de kaartjes konden in- en uitschuiven. Aangezien ze mooi middenin de hoes zitten kan dit geen kwaad voor de stevigheid.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

And here’s the last page of week 27. * En hier is de laatste pagina van week 27.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

After taking a swim you need to cuddle up in a nice big towel on someone’s lap, right. I adore this picture. The background paper is from Heidi Swapp’s Hello Today (4.5 x 6.5) paper pad. It has this beautiful flower accent that I absolutely wanted to incorporate. * Na een zwempartijtje moet je gewoon even knuffelen in een grote handdoek op iemand’s schoot, is het niet. Ik vind dit een prachtige foto. Het achtergrond papier is van Heidi Swapp’s Hello Today 4.5 x 6.5 papierblog. Het heeft een heel mooi bloemaccent, dat ik heel graag wilde behouden.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

 At the bottom of this page, this flower element gets repeated in one of the other papers from that same paper pad. The colors of this one matched perfectly with the rest of the spread. I added a very fitting stamp to it. * Onderaan deze pagina wordt dit bloemelement herhaald met een ander papier van datzelfde blok. De kleuren pasten heel erg goed bij de rest van de pagina’s. Ik plaatste er een heel erg passende stempel op.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

Thanks for sticking with me, if you made it all the way down this very lengthy post. I’m going to leave you with a quick reminder: if you haven’t stopped by my giveaway post yet, be quick. Today is your last day to participate. Tomorrow I’ll be anouncing a winner! * Heel erg bedankt om het zo lang vol te houden, als je helemaal hier tot het einde van deze lange post bent geraakt. Voor ik ga, wil ik jullie nog snel even herinneren: als je nog niet langs mijn giveaway post gegaan bent, moet je dit snel nog even doen. Vandaag is de laatste dag om deel te nemen. Morgen maak ik een winnaar bekend.

Els.

PS: Since these Project Life spreads are often made with little bits and pieces found here and there in my pile of stash, I’m not going to write down a list of supplies for these posts. If you have a question about any of the elements I used, you can leave it in the comments section below, and I’ll get back to you as soon as possible. * Aangezien deze Project Life pagina’s heel vaak gemaakt worden met kleine elementjes, die ik hier of daar in mijn voorraad terugvindt, schrijf ik geen lijst van benodigdheden neer onderaan deze blogpost. Heb je een vraag over het gebruikte materiaal, kan je deze hieronder neerschrijven bij de commentaren, en ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden.

—————————————————-

Project Life is a memory keeping system and a lifestyle created by Becky Higgins. You can read more about it here. This is my interpretation of the project. Check here to view my previous Project Life posts. * Project Life is een systeem om herinneringen bij te houden en een levensstijl, gecreëerd door Becky Higgins. Je kan er hier meer over lezen. Dit is mijn interpretatie van het project. Mijn eerdere Project Life posts kan je hier altijd bekijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *